(30×40)x2, (40×60)x2,(50×75)x1 – Tranh Uniart
Liên hệ